Tarifes pel 2021 per a la realització d’una Inspecció  Técnica d’Edificis (ITE):

 

Realització ITE inclou:

· Visita i inspecció de la totalitat de les façanes, cobertes, estructura e instal·lacions col·lectives de l’edifici.

· Redacció de l’ Informe Tècnic de l’edifici, segons model oficial.

· Assessorament en el cas de patologies o lesions que s’hagin de esmenar.

· Tramitació de l’expedient en front de l’òrgan competent

 · Obtenció del Certificat d’aptitud amb 10 anys de vigència.

 

            500 euros + 30 euros / habitatge o local

 

No s’inclou:

· Possible projecte d’obres de reparació en cas de sortir patologies greus a reparar, que en cas de sorgir es valorarà a part.

· IVA